TPMS PROFESIONAL  SENZORY TLAKU PNEU  Všetko čo potrebujete k TPMS 

konfigurátor TPMS

 

informácie Sens.it

 

REMA TIP TOP INCO - SK


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v e-shope senzorytlakupneu.sk, snimacetlakupneu.sk a kontrolatlakupneu.sk, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o.

Podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim je spoločnosť REMA TIP TOP INCO-SK, spol. s r.o., ďaľšie údaje sú uvedené v sekcii Kontakty. Kupujúcim je zákazník (fyzická osoba-podnikateľ, právnická osoba), NIE SPOTREBITEĽ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Z.z v znení neskorších predpisov).

Objednávka tovaru

Zákaznícka objednávka zadaná prostredníctvom internetového obchodu je pre kupujúceho záväzná a je považovaná za kúpnu zmluvu.

Zaslaním internetovej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej internetovej objednávky je vyplnenie povinných údajov objednávkového formulára.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Minimálna hodnota objednávky je stanovená na 15,- EUR bez DPH.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo nesprávnym skladovaním dodaného tovaru.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po uhradení úplnej kúpnej ceny tovaru, podľa daňového dokladu. Dovtedy je tovar výhradne majetkom predávajúceho, vrátane praktík k prípadnému získaniu neuhradeného tovaru späť, s čím kupujúci bez výhrad súhlasí. Všetky náklady vynaložené na získanie neuhradeného tovaru späť idú na ťarchu kupujúceho.

Vyplnením akýchkoľvek osobných údajov v rámci používania tohto internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivácii týchto osobných údajov o kupujúcom vrátane jeho nákupných aktivít. Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými dátami v súlade so zákonom  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších pedpisov.

Ceny tovaru, ktoré sú uvedené v internetovom obchode pri jednotlivých položkách, sú konečné a pre kupujúceho záväzné. K uvedeným cenám tovaru bude pripočítaná zákonom stanovená DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade neúplného vyplnenia internetového objednávkového formulára, nesplnenia minimálneho limitu pre internetovú objednávku a nesplnenie iných skutočností. O takomto neplnení objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

Vstup do systému internetového obchodu je chránený prístupovým menom a heslom. Tieto prístupové atribúty sú známe iba registrovanému zákazníkovi.

Za zneužitie prístupového mena a hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť a všetky obdržané internetové objednávky považuje za nezvrátiteľné.

Internetové objednávky je možné zasielať 24 hodín denne.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

Obdržaná internetová objednávka bude vykrytá obvykle do 10 pracovných dní, pokiaľ nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho, alebo okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar prvému nezávislému prepravcovi.

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v termíne 10 pracovných dní, bude termín dodania kupujúcemu upresnený. Informáciu o stave objednávky kupujúci nájde v zákazníckej sekcii internetového obchodu. V prípade, že kupujúci navrhnutý termín dodania nebude akceptovať, bude mať možnosť zrušiť objednávku. Zrušenie objednávky musí byť vykonané písomnou formou (email).

Spôsob platby za tovar vykoná kupujúci podľa vybraných platobných podmienok v objednávkovom formulári.

K cene tovaru bude pripočítaná cena za prepravu tovaru. Cena prepravy platná od 1.1.2017 bude pri nákupe tovaru v hodnote do 100,- EUR a do 3kg hmotnosti zásielky 4,- EUR bez DPH a nad 3kg hmotnosti zásielky 6,- EUR bez DPH. Pri nákupe tovaru v hodnote nad 100,- EUR bez DPH je preprava zdarma. Pri kúpe tovaru na dobierku bude k cene za dopravu účtovaný dobierkový príplatok vo výške 1,20 EUR bez DPH do celkovej hodnoty tovaru 350,- EUR bez DPH, pri hodnote tovaru nad 350,- EUR bez DPH je dobierkový príplatok 2,50 EUR bez DPH. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania.

Záruka a reklamácie 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na kvalitu tovaru a úplnosť dodávky, ktorá je daná dodacím listom alebo daňovým dokladom.

Predávajúci poskytuje na vybrané druhy tovaru záruku 12 mesiacov a na tovar spotrebnej povahy záruku 6 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo dňom odovzdania tovaru prvému nezávislému prepravcovi.

Reklamačné podmienky

  1. Kupujúci je povinný fyzicky dodať predávajúcemu reklamovaný tovar. 
  2. Kupujúci je povinný dodať k reklamovanému tovaru tieto doklady: kópiu nákupného daňového dokladu, opis vady či závady a kontaktné údaje zodpovednej osoby vybavujúcej reklamáciu za kupujúceho (meno, email, mobilný telefón).
  3. Reklamácia nemôže byť uznaná, pokiaľ nebudú splnené body 1 a 2.
  4. Reklamácia bude zamietnutá, ak došlo k poškodeniu tovaru pri preprave (viď. Dodanie tovaru a platobné podmienky).
  5. Reklamácia bude zamietnutá v prípade neodbornej manipulácie alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie a údržbou.
  6. Kupujúci bude informovaný o postupe riešenia reklamácie tovaru do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie.
  7. Výsledok reklamácie so všetkými závermi bude oznámený kupujúcemu emailovou korešpondenciou.

 

Záverečné ustanovenia

Odoslaním internetovej elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného. Odoslanú internetovú objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Predávajúci a kupujúci sa výslovne dohodli, že ak nie je zmluvnými podmienkami výslovne dohodnuté inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom. V prípade sporu bude využitý miestne príslušný súd, v ktorého obvode je sídlo predávajúceho.

Predávajúci i kupujúci sú povinní si navzájom poskytovať každú prípadnú zmenu v obchodnom registri alebo zmenu ďalších kontaktných údajov. Pre predávajúceho je táto podmienka splnená zverejnením údajov na tomto webe.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho oznámenia.